cropped-cropped-defintief-logo-wit-klein.png

Algemene voorwaarden Blauwe Ballen Toernooi 2024

Inschrijfprocedure

1.1 Teams die niet akkoord gaan met de Algemene voorwaarden zoals hieronder beschreven, zullen door de organisatie van het Blauwe Ballen Toernooi worden geweigerd en mogen niet deelnemen aan het toernooi.

1.2 Het inschrijfformulier en de spelerslijst (per team) zijn naar waarheid ingevuld en ondertekend door de contactpersoon van het team.

1.3 Na inschrijving hebben de teams nog tot aan de volledige betaling om een persoon af te melden, daarna is het alleen maar mogelijk om extra personen op te geven. Dit moet via de mail gedaan worden naar secretaris@blauweballen.nl met daarin de naam van het team en de naam van de persoon in kwestie. De aanmelding van extra personen na de deadline van 31 mei 2024 is onder voorbehoud. Wanneer het toernooi volgeboekt is, kunnen er geen extra personen meer worden aangemeld. Voor het inschrijfgeld dat met deze persoon gemoeid gaat gelden dezelfde voorwaarden als in 2.1, 2.2 en 2.3.

1.4 Alle deelnemers van het toernooi dienen 18 jaar of ouder te zijn, bij twijfel mag de organisatie om ID vragen en de persoon, indien deze geen ID of -18 is, van het terrein verwijderen.

1.5 De inschrijving voor het Blauwe Ballen Toernooi 2024 is officieel wanneer de contactpersoon, naast de aanmelding via de website, ook een kopie van zijn/haar identiteitsbewijs heeft toegevoegd aan het aanmeldformulier of heeft gemaild naar secretaris@blauweballen.nl

1.6 De teams moeten voldoen aan alle inschrijfvoorwaarden in deze algemene voorwaarden. De organisatie zal de inschrijving van elk aan de contactpersoon per mail bevestigen.

Financieel

2.1 De toernooikosten bedragen €56,50 (zegge: zesenvijftig euro vijftig) per persoon. Teams die deelnemen en willen hockeyen bestaan uit minimaal acht personen tot een maximum van vijftien personen. Willen teams niet hockeyen is er geen minimum aan verbonden, wel blijft het maximum van vijftien gelden.

2.2 Een aanbetaling van €150,- (zegge: honderdvijftig euro) per team dient voldaan te worden uiterlijk 7 dagen na de boeking. Deze aanbetaling is niet te restitueren. De betalingstermijn voor het restbedrag wordt bekendgemaakt door een e-mail van secretaris@blauweballen.nl.

2.3 Bij aanmelding na 31 mei 2024 dient het volledige bedrag per direct voldaan te worden. 

2.4 Er dient een borg betaald te worden van €100,- (zegge: honderd euro) welke tegelijk met de toernooikosten dient te worden voldaan. Wanneer financiële verplichtingen niet zijn nagekomen heeft de organisatie het recht om de inschrijvingen ongeldig te verklaren.

2.5 Deze borg zal na afloop van het toernooi teruggestort worden op het opgegeven rekeningnummer. De borg wordt teruggegeven indien de tentplek niet schoon is gemaakt en/of indien er misdragingen hebben plaatsgevonden door het desbetreffende team, waaronder het niet naleven van de algemene voorwaarden voor dit toernooi.

2.6 Bij afzeggen van een team of persoon binnen 4 weken voor de start van het toernooi zal het inschrijfgeld door de organisatie niet worden terugbetaald.

2.7 Indien het toernooi door onvoorziene zaken geannuleerd wordt, zal het inschrijfgeld niet worden terugbetaald.

2.8 Het toernooiprogramma is onder voorbehoud. Bij het niet doorgaan van een of meerdere acts kan de inschrijving voor het toernooi niet worden ongedaan gemaakt en het inschrijfgeld niet worden geretourneerd. Getracht zal worden een vervangend programma te bieden.

2.9 Eten en drinken kan uitsluitend met BBT-consumptiemunten worden gekocht. Deze munten zijn te koop bij de muntenbalie en er wordt geen restitutie gegeven op de munten.

Aanmelding bij aanvang van het toernooi

3.1 Teams die zich melden zonder dat zij aan de vooraf bepaalde inschrijfvoorwaarden hebben voldaan, zullen door de organisatie de toegang geweigerd worden.

3.2 De contactpersoon van ieder team dient zich bij aanmelding op het toernooi te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs.

3.3 Bij binnenkomst wordt gecontroleerd of de deelnemers 18 jaar of ouder zijn. Deelnemers zonder geldig legitimatiebewijs of waar twijfel aan is of deze persoon 18 jaar of ouder is kunnen worden geweigerd.

3.4 Polsbandjes zullen slecht eenmaal worden verstrekt bij binnenkomst op het terrein. Deze zullen alleen verstrekt worden aan diegene die op het inschrijfformulier geregistreerd zijn. Bij verlies van het polsbandje kan er tegen betaling een nieuw polsbandje gekocht worden.

Gedragsregels

4.1 Deelnemers van het Blauwe Ballen toernooi moeten zich het gehele toernooi kunnen legitimeren.

4.2 Deelnemers dienen te allen tijde een geldig polsbandje te dragen. Alleen personen met een geldig polsbandje en inschrijving zijn toegestaan op het terrein.

4.3 Het is verboden om te roken en glaswerk aanwezig te hebben op de velden.

4.4 Schade toebrengen op het terrein is ten strengste verboden. Komt de organisatie hierachter is de rekening voor de desbetreffende persoon en ook wordt deze persoon verwijderd van het terrein.

4.5 Het gebruiken, in bezit hebben of verstrekken van, dan het handeling in zowel soft-als harddrugs is op het gehele terrein ten strengste verboden. Als de organisatie hier achter komt is het een directe verwijdering van het terrein. En bij grote hoeveelheden kan de politie worden ingeschakeld.

4.6 Het in bezit hebben of gebruiken van wapens is op het gehele terrein ten strengste verboden. De politie zal worden ingeschakeld en de persoon van terrein wordt verwijderd. 

4.7 Open vuren en barbecues zijn verboden. Op strategische punten staan mede voor uw veiligheid brandblussers opgesteld. Deze zijn allen te gebruiken bij brand. Misbruik van de brandblussers zal op de wangebruiker worden verhaald.

4.8 Het is niet toegestaan alcoholhoudende drank mee te nemen naar het toernooi. Gebeurt dit wel, dan krijgt het team een waarschuwing en wordt de alcohol ingenomen.

4.9 Meegebrachten geluidsinstallaties in welke vorm dan ook zijn gedurende het evenement niet toegestaan. De organisatie mag dit in beslag nemen en een waarschuwing geven aan het betreffende team.

4.10 Auto’s moeten ten alle tijden buiten het hek blijven. Auto’s mogen geparkeerd worden op het aangewezen parkeerterrein. Auto’s geparkeerd langs de weg lopen de kans bekeurd te worden. De organisatie is hiervoor niet aansprakelijk.

4.11 Meegebrachte caravans, campers en vrachtwagens zijn niet toegestaan op het terrein en zullen worden geweigerd door de organisatie. Er mag alleen met tenten gekampeerd worden op de daartoe aangegeven plaatsen.

4.12 Fietsen mogen uitsluitend op de aangegeven plek(ken) worden geplaatst. Dit in verband met de vrije doorgang voor hulpdiensten.

Aansprakelijkheid

5.1 Personen die schade aanrichten gedurende het toernooi zullen door de organisatie aansprakelijk worden gesteld. De Stichting Blauwe Ballen Hockeytoernooi zal de schade verhalen op de contactpersoon van het team van de persoon die schade aangericht heeft.

5.2 Het deelnemen aan het toernooi geschiedt op eigen risico. De organisatie kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, schade en/of vermissing van persoonlijke eigendommen van deelnemers. Evenmin is zij aansprakelijk voor blessures of verwondingen die worden opgelopen tijdens het toernooi.

5.3 De organisatie plaatst camera’s voor het houden van toezicht op het toernooi. Beelden worden gebruikt om schade aan te tonen. Met uitzondering van beelden van misdragingen welke geleid hebben tot schade worden de beelden na afloop van het toernooi gewist.

5.4 De organisatie behoudt zich het recht ten alle tijden de deelnemer te weigeren wanneer er in strijd wordt gehandeld met de Algemene Voorwaarden of bij wangedrag, zonder daarvoor aansprakelijk te zijn. 

Bevoegdheden van de organisatie van het Blauwe Ballen Toernooi

6.1 Gedurende het toernooi dient een ieder zich te houden aan de aanwijzingen van de organisatie en de beveiligingsdienst.

6.2 Personen en teams die agressief of ander normafwijkend gedrag vertonen of de Algemene Voorwaarden overtreden worden door de beveiligingsdienst in overleg met de organisatie van het terrein verwijderd en verdere deelname aan het toernooi wordt hun ontzegd.

6.3 Bij aankomst van de deelnemers houdt de organisatie zich het recht voor om tassen eigendommen te controleren en deelnemers te fouilleren in bijzijn van het bestuur of beveiliging.

6.4 Bij verdenking van bezit en/of gebruik van drugs houdt de organisatie zich het recht voor om tenten te controleren en de desbetreffende persoon te fouilleren in het bijzijn van bestuur of beveiliging.

6.5 Door de Algemene Voorwaarden verboden of niet toegestane voorwerpen of goederen kunnen door de organisatie in beslag worden genomen. Alleen geluidsinstallaties kunnen na het toernooi geretourneerd worden aan de teams.

6.6 Bij constatering van onrechtmatigheden (zoals: fraude met polsbandjes, onrechtmatig toegang verschaffen tot het toernooi terrein) wordt de toegang tot het terrein door de organisatie ontzegd.

6.7 De organisatie heeft het recht en de plicht om te vragen naar een geldig legitimatiebewijs in het geval van vermoeden of vaststelling van onrechtmatige situaties in gedragsregels.

6.8 Indien een team zich in voorgaande jaren een of meerdere keren heeft misdragen, heeft de organisatie het recht om de club waar het team onder viel inschrijving tot het toernooi te ontzeggen voor tenminste een jaar.

6.9 De Algemene voorwaarden kunnen ten alle tijden veranderd worden. Deelnemers worden hier tijdig van op de hoogte gesteld per mail.

Aanvullende voorwaarden sponsoren

7.1 Gedurende het Blauwe Ballen Toernooi kan er een sponsor aanwezig zijn om foto’s te maken. Deze foto’s worden voor commerciële doeleinden gebruikt. Door het accepteren van deze algemene voorwaarden gaat het team akkoord met het worden gefotografeerd en met de publicatie van deze foto’s.

Akkoordverklaring

 

8.1 Door middel van het versturen van het online inschrijfformulier verklaren het team en de contactpersoon zich akkoord met de Algemene Voorwaarden geldend voor het Blauwe Ballen Toernooi 2024.