cropped-cropped-defintief-logo-wit-klein.png

Algemene voorwaarden Blauwe Ballen Toernooi 2022

Inschrijfprocedure
1.1 Teams die niet akkoord gaan met de Algemene Voorwaarden zoals hieronder beschreven zullen door de organisatie van het Blauwe Ballen toernooi worden geweigerd en mogen niet deelnemen aan het toernooi.
1.2 Het inschrijfformulier en de spelerslijst (per team) zijn naar waarheid ingevuld en ondertekend door de contactpersoon van het team.
1.3 Na inschrijving kunnen slechts extra personen opgegeven worden door een mail te sturen naar secretaris@blauweballen.nl met daarin de naam van het team en de naam van de persoon in kwestie. De aanmelding van extra personen na de deadline van 31 mei 2022 is onder voorbehoud. Wanneer het toernooi volgeboekt is, kunnen er geen extra personen meer worden aangemeld. Voor het inschrijfgeld dat met deze persoon gemoeid gaat gelden dezelfde voorwaarden als in 2.1, 2.2 en 2.3.
1.4 Alle deelnemers van het toernooi dienen 18 jaar of ouder te zijn.
1.5 De inschrijving voor het Blauwe Ballen Toernooi 2022 is officieel, wanneer de contactpersoon, naast de aanmelding via de website, ook een kopie van zijn/haar identiteitsbewijs heeft gemaild naar secretaris@blauweballen.nl.
1.6 De teams moeten voldoen aan alle inschrijfvoorwaarden in deze Algemene Voorwaarden. De organisatie zal de inschrijving van elk team aan de contactpersoon per mail bevestigen.

Financieel
2.1 De toernooikosten bedragen €51,50 (zegge: eenenvijftig euro vijftig) per persoon. Teams bestaan uit minimaal acht personen tot een maximum van vijftien personen.
2.2 Een aanbetaling van €130,- (zeggen: honderddertig euro) per team dient voldaan te worden uiterlijk 14 dagen na de boeking. Deze aanbetaling is niet te restitueren. De betalingstermijn voor het restbedrag wordt bekend gemaakt door een mail van secretaris@blauweballen.nl.
2.3. Bij aanmelding na 31 mei 2022 dient het volledige bedrag per direct voldaan te worden.
2.4 Er dient vooraf een borg betaald te worden van €100,- (zeggen: honderd euro) welke tegelijk met de toernooikosten dient te worden voldaan. Wanneer financiële verplichtingen niet zijn nagekomen heeft de organisatie het recht om de inschrijving ongeldig te verklaren.
2.5. Deze borg zal na afloop van het toernooi teruggestort worden op het opgegeven rekeningnummer. De borg wordt niet teruggegeven indien de tentplek niet schoon is gemaakt en/of indien er misdragingen hebben plaatsgevonden door het desbetreffende team, waaronder het niet naleven van de Algemene Voorwaarden voor dit toernooi.
2.6 Bij afzegging van een team of persoon binnen twee weken voor de start van het toernooi zal het inschrijfgeld door de organisatie niet worden terugbetaald.
2.7 Bij annulering van het toernooi buiten de schuld van de organisatie om, bijvoorbeeld door COVID-19, streven wij naar geld-terug-garantie. Echter, indien het toernooi door onvoorziene zaken geannuleerd wordt, zal het inschrijfgeld niet worden terugbetaald.
2.8 Het toernooi programma is onder voorbehoud. Bij het niet doorgaan van een of meerdere acts kan de inschrijving voor het toernooi niet worden ongedaan gemaakt en het inschrijfgeld niet worden geretourneerd. Getracht zal worden een vervangend programma te bieden.
2.9. Eten en drinken kan uitsluitend met BBT-consumptiemunten worden gekocht. Deze munten zijn te koop bij de muntenbar en er wordt geen restitutie gegeven op de munten.

Aanmelding bij aanvang van het toernooi
3.1 Teams die zich melden zonder dat zij aan de vooraf bepaalde inschrijfvoorwaarden hebben voldaan zullen door de organisatie de toegang geweigerd worden.
3.2 De contactpersoon van ieder team dient zich bij aanmelding op het toernooi te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs.
3.3 Bij binnenkomst wordt gecontroleerd of de deelnemers 18 jaar of ouder zijn. Deelnemers zonder geldig legitimatiebewijs kunnen worden geweigerd.
3.4 Polsbandjes zullen slechts eenmaal worden verstrekt bij binnenkomst op het terrein. Deze zullen alleen verstrekt worden aan diegenen die op het inschrijfformulier geregistreerd zijn. Bij verlies van het polsbandje kan er tegen betaling een nieuw polsbandje gekocht worden.
Gedragsregels
4.1 Deelnemers van het Blauwe Ballen Toernooi moeten zich het gehele toernooi kunnen legitimeren.
4.2 Deelnemers dienen te allen tijde een geldig polsbandje te dragen. Alleen personen met een geldig polsbandje en inschrijving zijn toegestaan op het complex van H.C. Were Di.
4.3 Het is verboden te roken en glaswerk aanwezig te hebben op de velden van H.C. Were Di.
4.4 Schade toebrengen aan het complex van H.C. Were Di is ten strengste verboden.
4.5 Het gebruiken, in bezit hebben of verstrekken van, dan wel het handelen in zowel soft- als harddrugs is op het gehele complex van H.C. Were Di ten strengste verboden. De politie zal worden ingeschakeld.
4.6 Het in bezit hebben of gebruiken van wapens is op het gehele complex van H.C. Were Di ten strengste verboden. De politie zal worden ingeschakeld.
4.7 Open vuren en barbecues zijn verboden. Op strategische punten staan mede voor uw veiligheid bluscontainers opgesteld. Deze zijn alleen te gebruiken bij brand. Misbruik van de bluscontainers zal op de wangebruiker worden verhaald.
4.8 Het is niet toegestaan alcoholhoudende drank mee te nemen naar het toernooi.
4.9 Meegebrachte geluidsinstallaties in welke vorm dan ook zijn gedurende het evenement niet toegestaan.
4.10 Auto’s moeten te allen tijde buiten het hek blijven. Auto’s moeten geparkeerd worden op het parkeerterrein van H.C. Were Di. Auto’s geparkeerd langs de weg lopen de kans bekeurd te worden. De organisatie is hiervoor niet aansprakelijk.
4.11 Meegebrachte caravans, campers en vrachtwagens zijn niet toegestaan op het terrein van H.C. Were Di en zullen worden geweigerd door de organisatie. Er mag alleen met tenten gekampeerd worden op de daartoe aangegeven plaatsen.
4.12 Fietsen mogen uitsluitend op de aangegeven plek(ken) worden geplaatst. Dit in verband met de vrije doorgang voor hulpdiensten.

Aansprakelijkheid
5.1 Personen die schade aanrichten gedurende het toernooi zullen door de organisatie aansprakelijk worden gesteld. De Tilburgse Studenten Hockeyvereniging SHOT zal de schade verhalen op de contactpersoon van het team van de persoon die schade aangericht heeft.
5.2 Het deelnemen aan het toernooi geschiedt op eigen risico. De organisatie kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, schade en/of vermissing van persoonlijke eigendommen van deelnemers. Evenmin is zij aansprakelijk voor blessures of verwondingen die worden opgelopen tijdens het toernooi.
5.3 De organisatie plaatst camera’s voor het houden van toezicht op het toernooi. Beelden worden gebruikt om schade aan te tonen. Met uitzondering van beelden van misdragingen welke geleid hebben tot schade worden de beelden na afloop van het toernooi gewist.
5.4 De organisatie behoudt zich het recht te allen tijde de deelnemer te weigeren wanneer er in strijd wordt gehandeld met de Algemene Voorwaarden of bij wangedrag, zonder daarvoor aansprakelijk te zijn.

Bevoegdheden van de organisatie van het Blauwe Ballen Toernooi
6.1 Gedurende het toernooi dient een ieder zich te houden aan de aanwijzingen van de beveiligingsdienst en de organisatie.
6.2 Personen en teams die agressief of ander normafwijkend gedrag vertonen of de Algemene Voorwaarden overtreden worden door de beveiligingsdienst in overleg met de organisatie van het terrein verwijderd en verdere deelname aan het toernooi wordt hen ontzegd.
6.3 Bij aankomst van de deelnemers houdt de organisatie zich het recht voor om tassen en eigendommen te controleren en deelnemers te fouilleren in bijzijn van bestuur of beveiliging.
6.4 Bij verdenking van bezit en/of gebruik van drugs houdt de organisatie zich het recht voor om tenten te controleren en de desbetreffende persoon te fouilleren in bijzijn van bestuur of beveiliging.
6.5 Door de Algemene Voorwaarden verboden of niet toegestane voorwerpen of goederen kunnen door de organisatie in beslag worden genomen. Alleen geluidsinstallaties kunnen na het toernooi geretourneerd worden aan de teams.
6.6 Bij constatering van onrechtmatigheden (zoals: fraude met polsbandjes, onrechtmatig toegang verschaffen tot het toernooiterrein) wordt de toegang tot het terrein door de organisatie ontzegd.
6.7 De organisatie heeft het recht en de plicht om te vragen naar een geldig legitimatiebewijs in het geval van vermoeden of vaststelling van onrechtmatige situaties in 4. Gedragsregels.
6.8 Indien een team zich in voorgaande jaren één of meerdere keren heeft misdragen, heeft de organisatie het recht om de club waar het team onder viel inschrijving tot het toernooi te ontzeggen voor tenminste één jaar.
6.9 De algemene voorwaarden kunnen ten alle tijden veranderd worden. Deelnemers worden hier tijdig van op de hoogte gesteld per mail

Coronamaatregelen
7.1 De organisatie van BBT zal ten alle tijden de huidige maatregelen van het RIVM opvolgen met betrekking tot het toernooi.
7.2 Bij aankomst van de deelnemers houdt de organisatie zich het recht om deelnemers toegang te weigeren indien de deelnemers geen geldig coronatoegangsbewijs kunnen aantonen.
7.3 Indien er door vernieuwde RIVM maatregelen terug geschaald moet worden in het aantal deelnemers zullen de laatst binnengekomen inschrijvingen van teams en deelnemers ongeldig verklaard worden.
7.4 Indien de inschrijving van de deelnemer(s) vanuit de organisatie ongeldig verklaard wordt zal het tot dan toe betaalde inschrijfgeld en de voor een volledig team betaalde borg worden terugbetaald.

Aanvullende voorwaarden sponsoren
8.1 Gedurende het Blauwe Ballen Toernooi kan er een sponsor aanwezig zijn om foto’s te maken. Deze foto’s worden voor commerciële doeleinden gebruikt. Door het accepteren van deze algemene voorwaarden gaat het team akkoord met het worden gefotografeerd en met de publicatie van deze foto’s.

Akkoordverklaring
9.1 Door middel van het versturen van het online inschrijfformulier verklaart het team en de contactpersoon zich akkoord met de Algemene Voorwaarden geldend voor het Blauwe Ballen Toernooi 2022.